Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok. 

PDFSprawozdanie z programu współpracy za 2020.pdf (449,63KB)

Ogłoszenie w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu: „Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U.  2020  poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok ”

PDFProgram współpracy na 2022 rok.pdf (615,98KB)

Ogłoszenie o otwartym  konkurs  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2022 roku.

PDFOGŁOSZENIE O KONKURSIE SPORT 2022.pdf (447,50KB)

Roztrzygnięcie   konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”  w 2022roku.

PDFWyniki konkursu ofert sport 2022.pdf (411,76KB)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf (471,64KB) Ogłoszenie o konsultacjach

PDFzarządzenie nr 1.pdf (738,58KB) Zarządzenie nr 1

PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (3,28MB) Załącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)  Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF (1,65MB)  Załącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf (471,50KB) Załącznik nr 4

PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf (399,02KB) Załącznik nr 5

PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,75MB)  Strategia KSSOF

DOCXFormularz uwag do projektu Strategii.docx (43,18KB) Formularz uwag do projektu

PDFklauzula informacyjna RODO.pdf (131,93KB) Klauzula informacyjna

PDFzarządzenie 2.pdf (323,71KB) Zarządzenie nr 2

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf (3,86MB)

Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami za 2021 rok. 

PDFSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK.pdf (447,18KB)

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  28  września 2022  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2022  poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok ”

PDFGminny PROGRAM WSPÓŁPRACY na 2023 rok.pdf (618,90KB)

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

29.11.2022 r. – 13.12.2022 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

PDFUchwała nr 8336 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28.11.2022r.pdf (3,14MB) Uchwała nr 8336/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2022 r.

PDFFormularz uwag WSS.pdf (637,46KB) Formularz uwag

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.  

PDFOGŁOSZENIE konkurs CARITAS 2023.pdf (446,22KB) Treść ogłoszenia

Ogłaszenie  otwartym  konkursie  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2023 roku.

PDFKONKURS OFERT SPORT 2023.pdf (447,99KB)

PDFRozstrzygnięcie konkursu SPORT 2023.pdf (411,95KB) Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2023 roku.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

4.04.2023 r. – 18.04.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

PDFUchwala nr 9190 z 3 kwietnia 2023 z uzasadnieniem.pdf (1,60MB) Uchwała nr  9190/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.

 DOCFormularz uwag KCGPiN w Opolu.doc (37,00KB) Formularz uwag.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu

Termin przeprowadzenia konsultacji:  27.04.2023 r. - 27.05.2023 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych reprezentatywnymi organizacjami pracodawców z  organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

PDFuchwała 9356 skan_2478497_2186017.pdf (3,72MB) Uchwała nr 9356/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2023r.

PDFpismo plus formularz uwag_2477997_2185998.pdf (202,83KB) Formularz uwag.

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu               

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje,
wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwała nr 9703 z 5 czerwca 2023.pdf (1,78MB) Uchwała nr  9703/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOCFormularz uwag OCRM w Opolu.doc (39,00KB) Formularz uwag

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/ Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwala Nr 9704 z 5 czerwca 2023.pdf (2,00MB) Uchwała nr  9704/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

DOCXFormularz uwag.docx (13,35KB) Formularz uwag

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

12.09-26.09.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

PDFUchwała ZWO Nr 10390 z 11 września 2023.pdf (3,10MB) Uchwała nr 10390/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 września 2023 r.

DOCXFormularz uwag OCO.docx (15,28KB) Formularz uwag

Ogłoszenie Wójta  Gminy  Pawłowiczki  z  dnia  04  października 2023  roku  w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:                      „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  2023  poz. 571) na 2024 rok ”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2023  poz. 571) Wójt  Gminy Pawłowiczki  zaprasza  zainteresowane  organizacje  pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 2 i ust. 3  w/w ustawy do  konsultacji  projektu: Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2024 rok.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej: www.pawlowiczki.pl oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej. Konsultacje prowadzone  będą w  formie  pisemnego  lub  elektronicznego  wyrażenia  opinii i uwag  o  projekcie  Programu przez organizacje,  na załączonym formularzu

Termin przeprowadzenia konsultacji : 12.10.2023 r.  do   27.10.2023 r.  

Opinie  o  projekcie  Programu  można  zgłaszać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Pawłowiczki,  ul. Plac Jedności Narodu 1 – pok. 3
  • drogą elektroniczną na adres:
  • faksem : 77/4036462

Opinie   złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

Projekt uchwały Rady Gminy Pawłowiczki w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PDFUchwała.pdf (424,85KB)

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

PDFProgram współpracy na 2024 rok.pdf (617,87KB)

Formularz zgłaszania opinii i uwag          

PDFFormularz uwag.pdf (380,35KB)                            

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.  

PDFKonkurs dotacja CARITAS 2024.pdf (445,55KB)