Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2021 roku

PDFUchwała XX/136/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/136/21 - Strategia na lata 2021-2026.pdf

PDFUchwała XX/137/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021- 2023

PDFZAŁĄCZNIK do uchwały XX/137/21 - Program na lata 2021-2023.pdf

PDFUchwała XX/138/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

PDFUchwala XX/139/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała XX/140/21 dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFUchwała XX/141/21 z dnia 28.01.2021r.pdf

PDFUchwała XX/142/21 z dnia 28.01.2021r.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała XX/143/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

PDFUchwała XX/144/21 z dnia 28.01.2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

PDFWyniki głosowania z dnia 28.01.2021.pdf

PDFUchwała nr XXI/145/21 z dnia 18.03.2021.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r

PDFUchwała nr XXI/146/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXI/147/21 z dnia 18 marca 2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej

PDFUchwała nr XXI/148/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2021r.

PDFUchwała nr XXI/149/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pawłowiczki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024r.

PDFUchwała nr XXI/150/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUchwała nr XXI/151/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

PDFUchwała nr XXI/152/21 z dnia 18.03.2021.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka

PDFUchwała nr XXI/153/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej szczepienia ochronnego

PDFUchwała nr XXI/154/21 z dnia 18.03.2021r.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

PDFWyniki głosowania z dnia 18.03.2021.pdf

PDFUchwała nr XXII/155/21 z dnia 27.05.2021r.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021r.

PDFUchwała Nr XXII/156/21 z dnia 27.05.2021r..pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFuchwała XXII-157-21.05.27.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej

PDFWyniki głosowań-27.05.2021.pdf

PDFUchwała nr XXIII/158/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXIII/159/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/160/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała nr XXIII/161/21 z dnia 10.06.2021r.pdf w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFWyniki głosowań-10.06.2021pdf.pdf

PDFUchwala XXIV/162/21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania

PDFUchwała XXIV/163/21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2020 rok

PDFUchwała XXIV/164/21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XXIV-165-21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIV-166-21 z dnia 24.06.2021 r..pdf w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFUchwała XXIV/167/21 z dnia 24.06.2021.pdf w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFWyniki głosowań-24.06.2021.pdf

PDFUchwała XXV-168-21 z dnia 7.07.2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała XXV-169-21 z 7.07.2021.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV-170-21 z dn. 07.07.2021 r. w sprawie zmiany WPF.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki

PDFWyniki głosowań-7.07.2021.pdf

PDFUchwała XXVI-171-21 z dnia 30.08.2021 r..pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o  charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała XXVI-172-21 z dnia 30.08.2021 r..pdf w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

PDFWyniki głosowań - 30.08.2021 r..pdf

PDFUchwała XXVII/173/21 z dnia 15.09.2021r..pdf w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVII/174/21 z dnia 15.09.2021r..pdf zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr XXII/175/21r z dnia 15.09.2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu

PDFUchwała nr XXVII/176/21 z dnia 15.09.2021r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu

PDFUchwała nr XXVII/177/21 z dnia 15.09.21.pdf uchylenia uchwały nr 90/XIX/04 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego sumy dodatków mieszkaniowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości dodatków wraz z ryczałtem na zakup opału

PDFUchwała nr XXVII/178/21 z dnia 15.09.2021r.pdf wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej  o wartości powyżej 10.000,00 zł

PDFUchwała nr XXVII/179/21 z dnia 15.09.2021r.pdf wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Pawłowiczki

PDFUchwała nr XXVII/180/21 z dnia 15.09.2021r.pdf wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom – Gościęcin

PDFUchwała nr XXVII/181/2021 z dnia 15.09.2021.pdf zmiany uchwały nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023

PDFUchwała nr XXVII/182/21 z dnia 15.09.2021r.pdf zmiany uchwały nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2018-2023