Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Opłaty skarbowe:

- nie pobiera się;

Sposób załatwiania sprawy:

- przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej;

Termin załatwienia:

- bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;

Miejsce i czas złożenia dokumentów:

- wciągu 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika

– w sekretariacie Urzędu Gminy w Pawłowiczkach ul. Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki (osobiście lub za pośrednictwem poczty);

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłowiczki, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

PDFwzór wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.pdf

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf

PDFoświadczenie dotyczące pracodawcy.pdf

PDFOświadczenie wspólnika spółki.pdf

PDFInformacja przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis.pdf

PDFTabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę.pdf

PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf

PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf

PDFZrzeczenie się prawa do odwołania.pdf

PDFoświadczenie o kosztach.pdf