Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2023 roku

PDFUchwała XLII.273.23 z dnia 26.01.2023.pdf (257,83KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLII.274.23.01.26.pdf (161,63KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2023 r.
PDFUchwała XLII.275.23.01.26.pdf (161,26KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu  z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

PDFUchwała XLII.276.23.01.26.pdf (210,98KB) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF.

PDFUchwała XLII.277.23.01.26.pdf (161,70KB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.

PDFUchwała XLII.278.23.01.26.pdf (224,52KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała XLII.279.23.01.26.pdf (224,84KB) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała XLII.280.23.01.26.pdf (260,44KB) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

PDFUchwała XLII.281.23.01.26.pdf (1,99MB) w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w Ostrożnicy do kategorii dróg gminnych. 

PDFUchwała XLII.282.23.01.26.pdf (275,78KB) w sprawie przeznaczenia środków z zakupu uprawnień do emisji CO2 na inwestycje OZE w przedsiębiorstwie energetycznym.

PDFUchwała XLII.283.23.01.26.pdf (162,14KB) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Pawłowiczki.

PDFWyniki głosowań-sesja 26.01.2023.pdf (293,15KB)

PDFUchwała XLIII.284.23 z dnia 23.02.2023.pdf (394,69KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIII.285.23 z dnia 23.02.2023 r.pdf (4,50MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLIII.286.23 z dnia 23.02.2023.pdf (209,37KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powyżej 3 lat nieruchomości, części działki nr 112 obręb Radoszowy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFWyniki głosowań-sesja 23.02.2023.pdf (274,23KB)

PDFUchwała XLIV.287.23 z dnia 19.04.2023.pdf (679,25KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIV.288.23 z dnia 19.04.2023.pdf (4,82MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.
PDFUchwała XLIV.289.23 z dnia 19.04.2023.pdf (2,97MB) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowiczki - aktualizacja na lata 2021- 2027”.
PDFUchwała XLIV.290.23 z dnia 19.04.2023.pdf (240,48KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

PDFUchwała XLIV.291.23 z dnia 19.04.2023.pdf (224,36KB) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.
PDFUchwała XLIV.292.23 z dnia 19.04.2023.pdf (1,41MB) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Trawniki.

PDFUchwała XLIV.293.23 z dnia 19.04.2023.pdf (277,70KB) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała XLV.294.23 z dnia 01.06.2023.pdf (618,71KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLV.295.23 z dnia 01.06.2023.pdf (4,11MB) w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLV.296.23 z dnia 01.06.2023.pdf (245,17KB) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030, w tym konsultacji.

PDFUchwała XLV.297.23. z dnia 01.06.2023.pdf (217,35KB) w sprawie rozpatrzenia petycji  z dnia 25 marca 2023 r.  dotyczącej przystąpienia do sojuszu pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.

PDFUchwała XLV.298.23 z dnia 01.06.2023.pdf (269,13KB) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jakubowicach.

PDFUchwała XLV.299.23 z dnia 01.06.2023.pdf (240,64KB) w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Jakubowicach.

PDFWyniki głosowań-sesja 1.06.2023.pdf (281,08KB)

PDFUchwała XLVI.300.23 z dnia 29.06.2023.pdf (155,25KB) w sprawie udzielenia wójtowi gminy Pawłowiczki wotum zaufania.

PDFUchwała XLVI.301.23 z dnia 29.06.2023.pdf (158,35KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2021 rok.

PDFUchwała XLVI.302.23 z dnia 29.06.2023.pdf (158,80KB) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLVI.303.23 z dnia 29.06.2023.pdf (408,62KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLVI.304.22 z dnia 29.06.2023.pdf (4,07MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLVI.305.23 z dnia 29.06.2023.pdf (212,62KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do podjęcia na najbliższej sesji rady gminy. 

PDFUchwała XLVI.306.23 z dnia 29.06.2023.pdf (290,23KB) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów.

PDFWyniki głosowań-sesja 29.06.2023.pdf (281,55KB)

PDFUchwała XLVII.307.23 z dnia 27.07.2023.pdf (401,16KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLVII.308.23 z dnia 27.07.2023.pdf (4,12MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLVII.309.23 z dnia 27.07.2023.pdf (267,87KB) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

PDFUchwała XLVII.310.23 z dnia 27.07.2023.pdf (206,57KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUchwała XLVII.311.23 z dnia 27.07.2023.pdf (217,17KB) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczania zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

PDFUchwała XLVII.312.23 z dnia 27.07.2023.pdf (224,01KB) w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Jakubowicach, wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach.

PDFWyniki głosowań-sesja 27.07.2023.pdf (281,63KB)

PDFUchwała XLVIII.313.23 z dnia 14.09.2023.pdf (427,35KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLVIII.314.23 z dnia 14.09.2023.pdf (4,08MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLVIII.315.23 z dnia 14.09.2023.pdf (160,83KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 obręb Karchów o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFWyniki głosowań-sesja 14.09.2023.pdf (276,06KB)

PDFUchwała XLIX.316.23 z dnia 28.09.2023.pdf (568,59KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała XLIX.317.23 z dnia 28.09.2023.pdf (4,52MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała XLIX.318.23 z dnia 28.09.2023.pdf (2,71MB) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.

PDFWyniki głosowań-sesja 28.09.2023.pdf (273,96KB)

PDFUchwała L.319.23 z dnia 26.10.2023.pdf (680,05KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała L.320.23 z dnia 26.10.2023.pdf (169,08KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchwała L.321.23 z dnia 26.10.2023.pdf (276,07KB) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUchwała L.322.23 z dnia 26.10.2023.pdf (155,70KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2023-2033.

PDFWyniki głosowań-sesja 26.10.2023.pdf (273,90KB)

PDFUchwała LI.323.23 z dnia 30.11.2023.pdf (4,58MB) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pawłowiczki 2030.

PDFUchwała LI.324.23 z dnia 30.11.2023.pdf (263,05KB) w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Pawłowiczki  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

PDFUchwała LI.325.23 z dnia 30.11.2023.pdf (158,74KB) w sprawie uchylająca uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki Nr XLIX/318/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała LI.326.23 z dnia 30.11.2023.pdf (455,67KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka 193/27 obręb Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej  10.000,00 zł.

PDFUchwała LI.327.23 z dnia 30.11.2023.pdf (165,65KB) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. 

PDFUchwała LI.328.23 z dnia 30.11.2023.pdf (166,88KB) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Naczęsławicach. 

PDFUchwała LI.329.23 z dnia 30.11.2023.pdf (433,73KB) w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok. 

PDFUchwała LI.330.23 z dnia 30.11.2023.pdf (4,54MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUchwała LI.331.23 z dnia 30.11.2023.pdf (157,30KB) w sprawie uchylająca uchwałę  Rady Gminy Pawłowiczki Nr L/322/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2023-2033.

PDFWyniki głosowań-sesja 30.11.2023.pdf (287,31KB) 

PDFUchwała LII.332.23 z dnia 27.12.2023.pdf (375,11KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

PDFUchwała LII.333.23 z dnia 27.12.2023.pdf (4,06MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 

PDFUchwała LII.334.23 z dnia 27.12.2023.pdf (279,01KB) w sprawie ustalenia niewygasających wydatków z końcem 2023 roku.

PDFUchwała LII.335.23 z dnia 27.12.2023.pdf (234,79KB) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”.

PDFUchwała LII.336.23 z dnia 27.12.2023.pdf (226,58KB) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi wsparcia krótkoterminowego oraz szczegółowe warunki zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

PDFUchwała LII.337.23 z dnia 27.12.2023.pdf (246,35KB) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

PDFUchwała LII.338.23 z dnia 27.12.2023.pdf (225,93KB) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała LII.339.23 z dnia 27.12.2023.pdf (225,33KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

PDFUchwała LII.340.23 z dnia 27.12.2023.pdf (221,22KB) w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.   

PDFUchwała LII.341.23 z dnia 27.12.2023.pdf (1,91MB) w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFUchwała LII.342.23 z dnia 27.12.2023.pdf (11,01MB) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki. 

PDFUchwała LII.343.23 z dnia 27.12.2023.pdf (163,98KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

PDFUchwała LII.344.23 z dnia 27.12.2023.pdf (163,73KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2024 r.

PDFWyniki głosowań-sesja 27.12.2023.pdf (288,84KB)