Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2024 roku

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 22 LUTY 2024

PDFUCHWAŁA LIII.345.24.02.22.pdf (603,95KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFUCHWAŁA LIII.346.24.02.22.pdf (4,66MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA LIII.347.24.02.22.pdf (165,60KB) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Maciowakrzu.

PDFUCHWAŁA LIII.348.24.02.22.pdf (163,68KB) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA LIII.349.24.02.22.pdf (1 022,94KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w  Gminie Pawłowiczki na lata 2024-2026.

PDFUCHWAŁA LIII.350.24.02.22.pdf (726,27KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA LIII.351.24.02.22.pdf (459,92KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 166 obręb Grudynia Mała stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUCHWAŁA LIII.352.24.02.22.pdf (564,36KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego18/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 709 położona na terenie wsi Ucieszków stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUCHWAŁA LIII.353.24.02.22.pdf (300,92KB) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz określenia granic ich obwodów.

PDFWyniki głosowań-sesja 22.02.2024.pdf (288,11KB)

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27 MARCA 2024 

PDFUCHWAŁA NR LIV.354.24.pdf (725,95KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFUCHWAŁA NR LIV.355.24.pdf (4,14MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR LIV.356.24.pdf (248,10KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

PDFUCHWAŁA NR LIV.357.24.pdf (290,67KB) w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z boisk sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR LIV.358.24.pdf (1,05MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Milice, Jakubowice i Grudynia Mała.

PDFUCHWAŁA NR LIV.359.24.pdf (278,48KB) w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

PDFUCHWAŁA NR LIV.360.24.pdf (158,37KB) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2024 roku na „Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Gościęcin”.

PDFUCHWAŁA NR LIV.361.24.pdf (221,16KB) w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowicach.

PDFWyniki głosowań-sesja 27.03.2024.pdf (284,14KB)

UCHWAŁY RADY GMINY PAWŁOWICZKI PODJĘTE NA SESJI W DNIU 6 MAJA 2024 

PDFUCHWAŁA NR I.1.24.pdf (154,11KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR I.2.24.pdf (191,98KB) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki

PDFUCHWAŁA NR I.3.24.pdf (161,68KB) w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki w kadencji 2018-2023

PDFUCHWAŁA NR I.4.24.pdf (155,84KB) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowiczki w kadencji 2018-2023.

file,id_cms='4812',type='attachment'] w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłowiczki w kadencji 2018-2023.

PDFWyniki głosowań-sesja 6.05.2024.pdf (269,69KB)

UCHWAŁY RADY GMINY PAWŁOWICZKI PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27 MAJA 2024 r.

PDFUCHWAŁA NR II.6.24.pdf (475,53KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFUCHWAŁA NR II.7.24.pdf (4,37MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR II.8.24.pdf (163,84KB) w sprawie zmieniająca uchwałę I/5/24 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłowiczki, w kadencji 2024-2029.

PDFUCHWAŁA NR II.9.24.pdf (159,95KB) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach.

PDFUCHWAŁA NR II.10.24.pdf (162,43KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR II.11.24.pdf (172,98KB) w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych gminy Pawłowiczki.
PDFUCHWAŁA NR II.12.24.pdf (12,09MB) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowiczki

PDFUCHWAŁA NR II.13.24.pdf (232,19KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowiczki na lata 2024-2030.

PDFWyniki głosowań-sesja 27.05.2024.pdf (281,50KB)

UCHWAŁY RADY GMINY PAWŁOWICZKI PODJĘTE NA SESJI W DNIU 27 CZERWCA 2024 

PDFUCHWAŁA NR III.14.24.06.27.pdf (154,29KB) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pawłowiczki wotum zaufania.

PDFUCHWAŁA NR III.15.24.06.27.pdf (157,26KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowiczki za 2023 rok.

PDFUCHWAŁA NR III.16.24.06.27.pdf (157,33KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR III.17.24.06.27.pdf (555,71KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

PDFUCHWAŁA NR III.18.24.06.27.pdf (5,02MB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PDFUCHWAŁA NR III.19.24.06.27.pdf (163,77KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUCHWAŁA NR III.20.24.06.27.pdf (165,20KB) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach

PDFUCHWAŁA NR III.21.24.06.27.pdf (349,04KB) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół  prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.

PDFUCHWAŁA NR III.22.24.06.27.pdf (451,45KB) w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Maciowakrze i Dobrosławice

PDFUCHWAŁA NR III.23.24.06.27.pdf (160,93KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, działka nr 885/4 obręb Pawłowiczki, o wartości powyżej 10.000,00 zł.

PDFUCHWAŁA NR III.24.24.06.27.pdf (159,13KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jakubowicach stanowiącą własność Gminy Pawłowiczki o wartości powyżej 10.000,00.

PDFRaport z głosowań - sesja 27.06.2024.pdf (409,62KB)