Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca transmisji i nagrań oraz klauzula informacyjna

 

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż sala posiedzeń Rady Gminy Pawłowiczki jest monitorowana za pośrednictwem urządzeń audiowizualnych (kamer), za pomocą których prowadzona jest transmisja obrad Rady Gminy Pawłowiczki. Transmisja jest prowadzona na żywo, a po jej zakończeniu nagrania obrad są archiwizowane. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym transmitowane są obrady rady gminy. Nagrania z odbytych sesji zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowiczki i w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z Państwa uczestnictwem w obradach sesji Rady Gminy Pawłowiczki, może dojść do utrwalenia Państwa wizerunku lub głosu oraz do ich upublicznienia w drodze prowadzonej transmisji oraz nagrań archiwizowanych i publikowanych przy użyciu wskazanych kanałów komunikacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Gmina Pawłowiczki reprezentowana przez  Wójta Gminy Pawłowiczki z siedzibą  przy Placu Jedności Narodu 1, 47 -280 Pawłowiczki, numer kontaktowy: +48 77 4036461/ +48 77 4036462, adres e-mail: ug@pawlowiczki.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy.
 2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz  Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. realizacji obowiązku (wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) transmitowania obrad Rady Gminy w Pawłowiczkach oraz ich utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 2. realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
 1. Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowym obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Pawłowiczki na terenie objętym działaniem urządzeń rejestrujących, transmitujących obraz i dźwięk spowoduje automatyczne pozyskanie Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 20 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
 3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący usługi serwisu, rozwoju, dostawy i utrzymania systemów informatycznych w zakresie transmisji obrad sesji:
 • MWC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalewickiej 12, 60-002 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem KRS 0000392153, NIP: 831678932, REGON: 301878511reprezentowaną przez: Piotra Wintera – Prezesa Zarządu,
 • NETKONCEPT Spółka z o.o. ul. Partyzancka 5a 45-801 Opole, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385
 1. Nagrania są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania  dla którego zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli będą przechowywane wieczyście.

Dane osobowe zawarte w upublicznianych nagraniach będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym kończy się kadencja Rady Gminy.

 1. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy dane nie są  już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem (art. 17 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO ( art. 21 RODO).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.